ઉત્સાહ અને ઉમંગ નો અનેરો સંગમ એટલે “Life Class”

Fountainhead School માં દરેક વ્યક્તિના સર્વાંગી વિકાસ નો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી, શિક્ષકો અને સપોર્ટ સ્ટાફ એ દરેકને પોતાની આગવી પ્રતિભાને અને લાગણીઓને વ્યક્ત કરવા માટે અવસર આપવામાં આવે છે. Support staff માટે Art & Skill અને Fitness માટે Life class આયોજિત કરાયા. 

Batch 2023-24 Life class માં સપોર્ટ સ્ટાફ માટે વિભિન્ન કલા સાથે સંકળાયેલ વકર્શોપ આયોજિત કરવામાં આવ્યા જ્યાં તેમણે – મેડિટેશન, Life skills રમતો, કલાત્મક વસ્તુ, Mandala & Macramé art, લિંપણ કલા, ભરત-ગુંથણ, જ્વેલરી બનાવવી વગેરે શીખ્યા સાથે-સાથે Kinjal Patel અતિથિ પાસેથી નવી કલા પણ શીખ્યા. પદમડુંગરી નેચર કેમ્પ નું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું જ્યાં તેમને બાળક બની વન પ્રવાસ, ટ્રેકિંગ અને પારંપરિક આદિવાસી જમણ નો આનંદ માંણ્યો.

વકર્શોપ ના અંતે તેમને ‘Unchai’ અને ‘Hellaro’ ફિલ્મ પણ જોઈ. અને જીવનમાં આવેલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કેવી રીતે કરવો એ જાણ્યું. Feedback માં સપોર્ટ સ્ટાફે પોતાના વ્યક્તિત્વને ઘડવાનો અવસર આપવા માટે Mariyam Baxamusa, Ankita Diwekar – Kabra આભાર વ્યક્ત કર્યો

Found myself in Art (Art and Skills)

Art gives us meaning and helps us understand our world. Scientific studies have proven that art appreciation improves our quality of life and makes us feel good. When we create art, we elevate our mood, we improve our ability to problem solve, and open our minds to new ideas.
I really enjoyed this art and skill life class sessions. I like to do all the art works which we did in the all sessions. Through this sessions i learned new art ideas. It makes my mind stable. I am happy that I spent time for myself. I prefer the final products that I’ve crafted in my art life class the most.
Thank you so much to Priyanka ma’am and Neha ma’am for the beautiful and creative sessions.

Exploring the world of Art

Embarking on a creative journey through various art classes has been an enriching and inspiring experience. From the intricate world of glue gun art to the soothing rhythm of pottery, each class has opened my eyes to the vast and diverse realm of artistic expression.

The first class introduced me to the fascinating world of glue gun art. Initially, I was skeptical about what could be achieved with a simple glue gun, but the results were nothing short of amazing. The instructor guided us through techniques, showcasing how this versatile tool could transform mundane objects into unique pieces of art. From creating textured canvases to crafting three-dimensional sculptures, the possibilities seemed endless.

Moving on, plastic canvas stitching brought a sense of precision and detail to my artistic repertoire. The rhythmic weaving of threads through the canvas allowed me to create intricate patterns and designs. This meditative process not only honed my focus but also produced stunning, tactile artworks that blended traditional stitching with modern aesthetics.

One of the highlights of the art classes was delving into the traditional Indian art form of Lippan. Originating from the Kutch region of Gujarat, Lippan art involves creating intricate mud and mirror work on walls. The vibrant colors and reflective surfaces added a touch of cultural richness to my artistic endeavors.

The tactile nature of pottery provided a therapeutic escape from the hustle and bustle of daily life. Getting my hands dirty and shaping clay into various forms was not only enjoyable but also a lesson in patience and mindfulness. The wheel throwing sessions and hand-building techniques allowed me to create functional and decorative pieces, each with its own unique charm.

Appreciation:

As I reflect on my journey through these diverse art classes, I am filled with gratitude for the talented instructors who shared their expertise and passion. Each class provided a space for self-discovery and personal expression. Beyond the technical skills acquired, the classes fostered a sense of community among fellow art enthusiasts. Attending these art classes has been a transformative experience, unlocking my creativity and broadening my artistic horizons. From glue gun art to pottery, each medium offered a unique avenue for self-expression. I leave these classes not just with newfound skills but also with a deep appreciation for the beauty that can be created when imagination meets craftsmanship.

Arts & Skills

આર્ટ્સના આ દરિયાને કિનારેથી  માત્ર જોયું તો હતું, 

આર્ટ્સના દરિયાની વિશાળ દુનિયાને જોવાની અને તેનો અનુભવ કરવાની આ સુંદર અને અદ્ભૂત તક માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર 

તમે ખરેખર આર્ટ્સ દરિયાના સાચા ખલાસી છો.

Art and Skills- Life Class

I was exited to be the part of this life-class as I am passionate to all kinds of Art work. As planned first day I painted a bedsheet with fabric paints. This skill was not new to me as I have done a lot of Art work in my school and college days. But it was fun doing the art. Second day we learned the Anemone art, this was something new for me as I used the Glue-gun for the first time. I could not produce the best art-piece but learning a new skill gives one a satisfaction.

I could not attend third to sixth day of Life class due to involvement of other projects in school. But I took update from my friends, I also made a Lippan art piece for one of my friend during Diwali vacation. I look forward to create some more art pieces in future. I always feel there is an Artist within me. I love to see my created art work again and again.

Embracing Creativity: A Journey of Exploring Art and Skills Workshop

I was eagerly looking forward to attending the Art and Skills workshop since the day it was announced as part of life classes. Finally, this year, I got the opportunity to attend these classes!

Not gonna lie, Day 1 was a little overwhelming seeing all the other participants doing such amazing artwork, and so quickly too! But gradually, I started exploring how I would like to work and what I’m interested in, and began enjoying these classes.I enjoyed creating some interesting art forms like pottery, acrylic cloth painting, and tissue paper art. The best part was doing mandala art whenever we had some time on hand.

The overall experience was rejuvenating with some fun conversations, good music, and a lot of interesting art projects.Thank you, Neha ma’am and Priyanka ma’am.

Art and Skills Life class

  • Art class has been amazing! It brings me peace and helps me focus better, almost like meditation. Even though I struggled with some projects like Anemone and Tissue Paper art, I persevered and finished them. I may not be a natural with colors, but I love using them and want to learn more. Time constraints meant I couldn’t do the Mandala, but that’s okay.
  • My proudest moment was creating an Acrylic fabric painting on my dupatta. It turned out so beautiful, and I felt incredible seeing it finished! “Yes, I did it!” I thought with a smile.
  • Lippan Art was another highlight. I made two pieces, and they both look fantastic! The pottery session was fascinating, too. Rahul sir’s detailed explanation, from getting the mud to the final product, was captivating. The video tutorial was excellent, and touching the clay with closed eyes created a real connection. I loved molding the clay and shaping it into objects.
  • The last two days brought cross-stitching on a mat and a cooking session. It was a great reminder that cooking isn’t just a chore, it’s an art form too!
  • Overall, art class has been a journey of discovery and joy. I learned new skills, challenged myself, and created beautiful things. It’s truly an experience I’ll cherish!

Singing – Bhumit Kansara

The only thing better than singing is more singing. – Ella Fitzgerald

I was very passionate about singing and this year I got an opportunity to understand singing (vocals) in depth by getting myself enrolled for Singing in Life Class. Premsagar Sir started session with making us understand the basics of piano like classification of keys (Mandra, Madhya and Taar Saptak (Octave), its settings and adjustments, etc.

We were further introduced to:
– Different Raagas (Bhupali and Yaman)
– Breathing Techniques
– Sargam Geet with Raag Bhupali
– Aakars and Humming Practice
– Head and chest voice
– Notes (High and Low)
– Harmony Singing and Choir
– Ostinato
– Kharaj
– Rhythm
– Pitches (High & Low) and Voice Control
– Expressions with singing

We have practiced various songs in Hindi, Gujarati and Bengali languages.

We have also done individual recording of the song our choice. The link to my recording:
https://drive.google.com/file/d/1nEepp-rFnhBV1Wx25x9CvuZcsHlRiZRM/view?usp=sharing

Thank you Premsagar Sir for conducting such wonderful sessions as I have improved a lot on my vocal skills.

Art and Skills- The Makers Day

Any work is not easy ……………..  and this one was surely not an easy one. All excited and enthusiastic people were tired and exhausted by the end of the day.

We would first like to thank Mr. Husain Cinemawala,  Mr. Manish Tiwari, Kirit Bhai and Ashok Bhai who helped us to make our projects successful.

The task was to design a desk organizer.Some of them took references of the designs,some used their own brains. Desk organizers,dressing table organizer, book racks-whatever they wanted to organize they made.

Step 1: Draw the sketch along with measurements.

Step 2: Kirit bhai/Neha ma’am or if you are a risk taker then go ahead with the cutting and chopping ;))……….. There were some enthusiastic participants who learned how to cut or shape the wood by themselves.

Step 3: Polish/varnish/color, decorate the organizer

The work done by all of the participants was commendable.

The other day was utilized in making a bird house which was not a compulsory project, it was free choice day wherein they could choose to either complete their organizer or learn to make a bird house or if they want to learn something new…we were there to help…………..

A few glimpses of the exciting days..

 

  

 

1 2